Rüya | Konular | Kitaplar

İbni Kesir; Kim Allah'ı O'nun yarattığı şeylere benzetirse kâfir olur

"Sonra Arş'a istivâ eden Allah'tır" sözü hakkında, insanlar bir çok sözler söylemişlerdir ki; burasıbunların genişçe anlatılacağı yer değildir. Ancak bu konuda Mâlik, Evzaî, Sevrî, Leys b. Sa'd, Şafiî, Ahmed İbn Hanbel, İshâk İbn Rahûyeh ve eski, yeni diğer müslüman imamlardan Selef-i Sâlihînin yoluna girilmelidir. Bu yol, bu âyetin keyfiyyeti araştırılmadan teşbihe ve iptâle gidilmeden geldiği (inzal olunduğu) gibi kabul edilmesidir.
Müşebbihe'nin zihinlerine hemen geliveren zahir mânâ; Allah için mümkün değildir. Zîrâ yaratıklarından hiçbir şey Allah'a benzemez. «O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve O, Semî'dir, Basîr'dir.» (Şûra, 11). Bilakis durum; imamların (ki Buhârî'nin şeyhi Nuaym b. Hammâd el-Huzâî bunlardandır)söylediği gibidir:
Kim Allah'ı O'nun yarattığı şeylere benzetirse; kâfir olur. Kim Allah'ın kendi nefsini nitelediği şeyi inkâr ederse; kâfir olur. Ne Allah'ın ve ne de Rasûlünün Allah'ı nitelemelerinde bir teşbîh (benzetme) yoktur.
Kim Allah Teâlâ için açık âyetlerde ve sıhhatli haberlerde vârid olan şeyleri Allah'ın Celâl'ine uygun bir şekilde sabit kabul eder ve Allah Teâlâ'dan eksiklikleri nefyederse; işte o, hidâyet yoluna girmiştir.
İmam Hafız İbn Kesîr (rahimehullah) / et-Tefsîrul-Kurânil-azîm - Araf Suresi 54. ayet